ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย, 2501-

การใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช : ศึกษากรณีโรคไข้หวัดนกในไก่ในประเทศไทย = Application of sanitary and phytosanitary measures : a study case of the avian influenza outbreak in Thailand and import ban on Thai chickens / โดย ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย. - [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 12, 356 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749724496


ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ค.ศ. 1995)


กฎหมายอาหาร.
อุตสาหกรรมอาหาร -- ไทย -- การวัดความปลอดภัย.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
มาตรการที่มิใช่การเก็บภาษีขาเข้า
ไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก -- การป้องกันและควบคุม.

K3626 / .ศ465

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544