เอมอร ตั้งสำเริงวงศ์, 2520-

ความรับผิดฐานมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ = Incest : a comparative study / โดย เอมอร ตั้งสำเริงวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 6, 90 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749724208


การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว.
อาชญากรรมทางเพศ -- การศึกษาเฉพาะกรณี
กฎหมายกับสังคม.

K5289 / .อ745

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544