พรรณทิพา พูลสวัสดิ์.

หลักการและปัญหากฎหมายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 1999 = Rules and legal problems on international convention for the suppression of the financing of terrorism 1999 / โดย พรรณทิพา พูลสวัสดิ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 8, 146 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749725506


อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ค.ศ. 1999)


การก่อการร้าย -- การเงิน -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
ความผิดระหว่างประเทศ.

K5256 / .พ443

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544