สุรพัศ เพ็ชรคง.

การชาร์เตอร์เรือ : วิเคราะห์แนวทางในการร่างกฎหมายของไทย = Charterparty : analize guideline of drafting Thai regulation / โดย สุรพัศ เพ็ชรคง. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 9, 204 แผ่น.

วิทยาินิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749724429


การเช่าเหมาเรือ
กฎหมายพาณิชยนาวี.
การเช่าเหมาเรือ -- ไทย.
กฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทย.

K1182 / .ส743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544