ปุณย์สิรี ฉัตรจินดา, 2523-

ธุรกิจให้บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสังคมไทย : แนวคิดในการจัดการภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ = Content service businesses via internet on mobile phone in Thai society : the legal concept of management by Thai laws and international laws / โดย ปุณย์สิรี ฉัตรจินดา. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 5, 6, 215 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749724550


โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต -- ไทย.
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย -- ไทย.
โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต.
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย

KPT3490 / .ป734

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544