อัญชัญ พงษ์ประดิษฐ์.

บทบาทของประชาชนในการดำเนินคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม = The role of people in environmental criminal process / โดย อัญชัญ พงษ์ประดิษฐ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 6, 114 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749725557


กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทย.
ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม -- ไทย.
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
การฟ้องคดีอาญา -- ไทย.
ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.

KPT4351.5 / .อ622

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)