เฉลิมพงศ์ เอกเผ่าพันธุ์, 2521-

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ = The protection of rights and liberty in constitutional by Constitution Court / โดย เฉลิมพงศ์ เอกเผ่าพันธุ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 15, 179 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749725417


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2460 / .ฉ746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544