สมลักษณ์ สันติโรจนกุล.

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / สมลักษณ์ สันติโรจนกุล. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548. - 191 หน้า : ภาพประกอบ.

9749712447


การบริหารงานผลิต -- การควบคุมคุณภาพ.
การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.
ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9000.

TS156 / .ส417

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544