อวยชัย สุขวงศ์, 2521-

ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการโอนสิทธิเรียกร้อง = VAT problems related to transfer of claims / โดย อวยชัย สุขวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 10, 253 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749726782


ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การโอนสิทธิ -- ไทย.

KPT3633 / .อ542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544