กรุง เหลืองมโนธรรม, 2518-

การศึกษาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการความไม่มั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ และ สแปมเมล์ = Legal aspects of computer vulnerability management in Thailand : study on virus, hacker, and spam mail / โดย กรุง เหลืองมโนธรรม. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 12, 197, [6] แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

KPT80.ค53 / ก472

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544