อำพน เจริญชีวินทร์.

หลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง : ละเมิดทางปกครอง การกระทำละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำละเมิดทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง ความรับผิด กำหนดเวลาฟ้องคดี / อำพน เจริญชีวินทร์. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548. - 2, 3, 312 หน้า.

9742033099


ความรับผิดของราชการ -- ไทย.
ละเมิด -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2840 / .อ633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544