พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548. - 63 หน้า.

9742882642


การจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การพัฒนาที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3057.ก312547ก4 / 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544