วินัย เลิศประเสริฐ.

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 / วินัย เลิศประเสริฐ. - (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2544) - กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุคส์, 2544. - 261 หน้า.


ล้มละลาย -- ไทย.
วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1942 / .ว63 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544