สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, ม.ล.

โบราณคดีประชาชน : บทบาทการวิจัยต่อท้องถิ่นภาคเหนือ / ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548. - 320 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - ประวัติศาสตร์สำหรับประชาชน .

9747383799


โบราณคดี -- ไทย (ภาคเหนือ)
โบราณคดีกับประวัติศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)


ไทย (ภาคเหนือ) -- โบราณวัตถุสถาน.
ลานนา (อาณาจักร) -- ประวัติศาสตร์.

DS588.ห7 / ส738

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544