สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ / รวบรวมโดย จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 6, 158 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2551.

9745719412 9789749900345 (2551)


มนุษยนิยม -- ปกิณกะ.
มนุษยศาสตร์ -- ปกิณกะ.

B821 / .ส55 2548

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)