สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ / รวบรวมโดย จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 6, 158 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2551.

9745719412 9789749900345 (2551)


มนุษยนิยม -- ปกิณกะ.
มนุษยศาสตร์ -- ปกิณกะ.

B821 / .ส55 2548

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455