วิชัย ตันติกุลานันท์.

คำอธิบายกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ = Reorganization law : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ตัวอย่างการขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้และบทวิเคราะห์ / วิชัย ตันติกุลานันท์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2548. - 301 หน้า.

974930750X


การฟื้นตัวบริษัท -- ไทย.
สถาบันการเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ล้มละลาย -- ไทย.

KPT1147 / .ว62 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544