ฐิติณัฐ วิวัฒน์ชาญกิจ.

ผลของการกระจายอำนาจทางด้านการคลังสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นต่อขนาดรัฐบาลภายใต้ Leviathan Hypothesis : กรณีศึกษาประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2541-2545 = The effects of fiscal decentralization to local government on size of government under Leviathan Hypothesis : Thailand case study between A.D. 1998-2002 / โดย ฐิติณัฐ วิวัฒน์ชาญกิจ. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 8, 154 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.

9749724178


การกระจายอำนาจปกครอง -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและส่วนท้องถิ่น -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
นโยบายการคลัง -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.

HJ1360.56 / .ฐ636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544