กิตติศักดิ์ ปรกติ.

คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2548. - 236 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป : ภาค 1/2547 บุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล : เอกสารประกอบการศึกษา. 2546.

9742882541 9742884137 (2549)


บุคคล (กฎหมาย) -- ไทย.
นิติบุคคล -- ไทย.

KPT511 / .ก94 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544