เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ = Quantitative analysis and methods for management decision / เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย ผู้ประพันธ์และเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด, 2548. - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดีรอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9749872339


การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.

HD30.25 / .ก746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544