สิริกร มณีรินทร์.

คู่มือเติม "ชีวิต" ให้ห้องสมุด : อุทยานการเรียนรู้ = TK park / สิริกร มณีรินทร์ และคณะ เขียน. - กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2548. - 67 หน้่่่้า : ส่วนใหญเป็นภาพสีประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9749333748


อุทยานการเรียนรู้.


ห้องสมุด -- ไทย -- กรุงเทพฯ

Z846.ท62 / ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544