บุญร่วม เทียมจันทร์.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แปลไทย-อังกฤษ / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ; commentary by Viriya Gajaseni ; translated by Yongyuth V's yuthankun = The Criminal Procedure Code up date 2005-2008 / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ; commentary by Viriya Gajaseni ; translated by Yongyuth V's yuthankun . - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2548?] - 4, 4, 166 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9745047325


วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
Criminal procedure -- Thailand.

KPT4604.32477 / .บ72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544