กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสำหรับประชาชนและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาและคดีแพ่ง / กรมคุมประพฤติ, กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. - [กรุงเทพฯ] : กรม, 2545. - 401 หน้า.

9740126375


กฎหมาย -- ไทย -- ปกิณกะ.
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT72 / .ก255

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544