สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = [Social science research methodology] / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : หจก. สามลดา, 2546. - xxxii, 681 หน้า : ภาพประกอบ.

9749618483


สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- วิธีวิทยา.
วิจัย.

H62.5 / .ส7 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544