วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-

จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548. - 94 หน้า.

9742882681


จรรยาบรรณทางการแพทย์.

W50 / .ว637

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544