ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า "ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ" / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548. - 258 หน้า.

9742882363


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ศ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544