ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-

แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง / ธเนศวร์ เจริญเมือง. - นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2548. - 217 หน้า. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 23 . - เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) ; ลำดับที่ 23. .

9744492317


สัญชาติ.
สิทธิพลเมือง.

JF801 / .ธ375

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544