สุรชัย ศิริไกร, 2492-

การพัฒนาการเมืองเปรียบเทียบระหว่างจีนกับไทย = A comparative research on political development in China and Thailand : รายงานวิจัย / จัดทำโดย สุรชัย ศิริไกร หัวหน้าโครงการวิจัย. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

9749941292


การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ


จีน -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

จีนศึกษา

JQ1510 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544