ธงทอง จันทรางศุ, 2498-

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ / ธงทอง จันทรางศุ. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค จำกัด, 2548. - 152 หน้า.

แก้ไขและเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน.

บทนำ - - บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย - - บทที่ 2 พระราชอำนาจของพระมหากษัตรย์ไทยในยุคแรกของระบอบประชาธิปไตย - - บทที่ 3 พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ - - บทที่ 4 พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยในปัจจุบัน - - บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

9789745663268 9745663263


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
พระราชอำนาจกษัตริย์ -- ไทย.

KPT2532 / .ธ23

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544