ประมวล จันทร์ชีวะ.

การประกันภัยทางทะเล = Marine insurance / โดย ประมวล จันทร์ชีวะ. - (พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่). - ชลบุรี : โครงการตำราวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548. - 349 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


ประกันภัยทางทะเล.

K1226 / .ป46 2548

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455