เสรีภาพกับการหนังสือพิมพ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (เอกสารประกอบคำบรรยายลักษณะวิชาประวัติสื่อสารมวลชน). - กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516. - 30 หน้า.


หนังสือพิมพ์ไทย.

PN4748 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544