บรรเทิง พาพิจิตร.

การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์ = Politics in Buddhist approach / บรรเทิง พาพิจิตร. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548. - 115 หน้า.

9749712463


พุทธศาสนากับการเมือง

BQ4570.ก55 / บ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544