สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-

คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-มาตรา 366 และมาตรา 270-มาตรา 275 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2548. - 258 หน้า.

9742883084


ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ไทย.

KPT4230 / .ส72 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544