สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

นิติศาสตร์นอกคอก / สมชาย ปรีชาศิลปกุล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548. - 102 หน้า.

9742882916


กฎหมาย -- ไทย.
กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

KPT68 / .ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544