การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ / จัดทำโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเ็ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548. - 56 หน้า : ภาพประกอบ.

9742297429


การคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สิทธิส่วนบุคคล.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544