สุวิทย์ ทัดพิทักษ์กุล.

รายงานภาวะเศรษฐกิจและการค้าของประเทศญี่ปุ่น โดย ร.อ. สุวิทย์ ทัดพิทักษ์กุล และคนอื่นๆ. - กรุงเทพฯ, กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์, 2517. - 223 หน้า. ตาราง.


ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ญี่ปุ่น -- การค้า -- สถิติ.
ญี่ปุ่น -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HC462.9 / .ส66

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544