ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-

เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่ / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. - 439 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสาร / โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 35 . - โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ; ลำดับที่ 35. .

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2550.

9749941284


เศรษฐศาสตร์มหภาค.

HB180 / .ต64 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544