ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498-

อาวุธมีชีวิต? : แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2549. - 39, 281 หน้า : ภาพประกอบ.

9749382390


ความรุนแรง.

HM1116 / .ช64 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544