สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า (KPI Awards) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / โดย สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น. - นนทบุรี : สถาบัน, 2548- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2548-

ปี 2548 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: เกียรติภูมิท้องถิ่น.


รางวัลพระปกเกล้า -- วารสาร.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- วารสาร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544