คณิน บุญสุวรรณ, 2489-

คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน / โดย คณิน บุญสุวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548. - 172 หน้า.

9744095717


สิทธิพลเมือง -- ไทย.

KPT2460 / .ค357 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544