นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์.

เปรียบเทียบนโยบาย 6 รัฐบาล = [The comparative of the policies of the six governments] / จัดทำโดย นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์. - [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548. - 110 หน้า. - เอกสารวงงานรัฐสภา .

9748056856


นโยบายของรัฐ -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / น645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544