การสร้างสันติภาพ : คู่มือภาคสนาม / [บรรณาธิการ] ลุค ไรค์เลอร์ และ ทาเนีย พาฟเฟนโฮล์ซ ; พรรณงาม เง่าธรรมสาร แปล ; บรรณาธิการร่วม ถวิลวดี บุรีกุล, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548. - 366 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสันติวิธีและธรรมาภิบาล .

แปลจาก: Peacebuilding : a field guide. 2001.

9744492031


การบริหารความขัดแย้ง.
การสร้างสันติภาพ.

HM1126 / .ก644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544