ปรีชญา มหารัศมี.

ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ : ศึกษากรณีพิพาทเรื่อง The countervailing duty determination with respect to certain softwood lumber from Canada = Agreement on subsidies and countervailing measures : a case study on the countervailing duty determination with respect to certain softwood lumber from Canada / โดย ปรีชญา ฉัตรกุลฯ มหารัศมี. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 7, 159 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การทุ่มตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกา.
อุตสาหกรรมไม้เนื้ออ่อน -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

K4635 / .ป462

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544