อรัญ ธรรมโน, 2477-

ความรู้ทั่วไปทางการคลัง / อรัญ ธรรมโน. - (ฉบับปรับปรุง). - กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548. - ก-ช, 309 หน้า : ภาพประกอบ.

9749382803


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
ภาษีอากร -- ไทย.
หนี้สาธารณะ -- ไทย.

HJ191.ท92 / อ4 2548

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)