อรัญ ธรรมโน, 2477-

ความรู้ทั่วไปทางการคลัง / อรัญ ธรรมโน. - (ฉบับปรับปรุง). - กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548. - ก-ช, 309 หน้า : ภาพประกอบ.

9749382803


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
ภาษีอากร -- ไทย.
หนี้สาธารณะ -- ไทย.

HJ191.ท92 / อ4 2548

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455