เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = English for lawyers : criminal law, criminal procedure law / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2548. - 278 หน้า.

ชื่อเรื่องที่สัน: ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.

9749376137


กฎหมาย -- ศัพท์บัญญัติ.
กฎหมาย -- ภาษา.
การเขียนทางกฎหมาย.

K52.อ6 / ก84

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)