สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

การสื่อสารเพื่อการจัดการ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. - 365 หน้า. - โครงการหลักและแนวทางการบริหารการสื่อสาร : มิติทั้งสามในด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการ การจัดการทางการสื่อสาร และการบริหารงานสื่อสารมวลชน ; ระยะที่ 1 .

974966681X


การสื่อสารในการจัดการ.

HD30.3 / .ส715

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544