จามะรี เชียงทอง.

สังคมวิทยาการพัฒนา / จามะรี เชียงทอง. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549. - 199 หน้า : ภาพประกอบ.

9749712951


สังคมวิทยา.
การวางแผนทางสังคม.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.

HM606 / .จ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544