ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์.

เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน / ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และคณะ. - นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548. - ix, 94 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 5 . - เอกสารวิชาการ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ) ; ลำดับที่ 5. .

9745064165


เกษตรกรรมทางเลือก -- ไทย.
เครือข่ายทางสังคม -- ไทย.

S471.ท9 / ป633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544