โคริน เฟื่องเกษม.

แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / โคริน เฟื่องเกษม. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. - 15, 190 หน้า : ภาพประกอบ.

9749942574


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.

JZ1242 / .ค945

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)