โคริน เฟื่องเกษม.

แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / โคริน เฟื่องเกษม. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. - 15, 190 หน้า : ภาพประกอบ.

9749942574


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.

JZ1242 / .ค945

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544