สุรพล ไตรเวทย์.

คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน : ปัญหา ข้อเท็จจริง คำอธิบาย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 / สุรพล ไตรเวทย์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548. - 184 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9742883009


การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT4351.ฟ5 / ส74 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544