วนิดา พรหมเดเวช, 2518-

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO) กับกรณีศึกษา : การระังับข้อพิพาทของไทยในคดีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H จากโปแลนด์ = Legal problems of WTO dispute settlement process : a case study of non-alloy steel and H-beams from Poland / โดย วนิดา พรหมเดเวช. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 10, 190 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749727622


องค์การการค้าโลก--กฎและระเบียบปฏิบัติ.


การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและการตัดสิน.
การทุ่มตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

K4610 / .ว363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544